Select Page

מרחבִים בנִיהול עצמִי

אנחנו מלווים ארגונים בהבניית מרחבי צמיחה אוטונומיים לחברים בהם

ענבלים במרעה ושריקות

ושדה בזהב עד ערב.

דומיית בארות ירוקות,

מרחבים שלי ודרך

נתן אלתרמן