תנאי שימוש באתר

תקנון – תנאי שימוש באתר

גולשים יקרים, אנו מודים לכם על כי בחרתם להיכנס לאתר מבע – מרחבים בניהול עצמי, או לאתר או יישום הקשורים לאתר מבע – מרחבים בניהול עצמי ויישומים אלה (“השירותים” ו- “האתר” בהתאמה).

גם באינטרנט אנו מחויבים לחוקי המדינה, לשמירה על כבוד האדם, חירותו ופרטיותו. במקביל עלינו להיות זהירים מפני אנשים העלולים לפגוע בנו ולהרע לנו במקרה או במכוון.
לשם כך ניסחנו את הכללים הבאים שיסייעו לנו לשמור על האתר כמקום בטוח ונעים לכולם:

 1. כללי

 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

במסגרת תקנון זה –

גולש – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

מבע – מרחבים בניהול עצמי" בעלת האתר, לרבות מנהליהן, עובדיהן ומי מטעמן.

 1. יצירת קשר עם בעלי האתר

 בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכל לפנות להויה בעמוד יצירת הקשר בכתובת:

https://maba.org.il/contact/

נפגעת מתכני גולשים (כהגדרתם להלן) באתר? בעלת האתר מקיימת מנגנון הודעה והסרה, אשר במסגרתו אתה מוזמן לפנות באמצעות עמוד יצירת הקשר ולדווח למבע – מרחבים בניהול עצמי על התוכן שלטענתך פוגע בזכויותיך.

מה עליך לעשות לצורך הגשת פניה כזו?

א. עליך, לציין בפנייתך קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך.

ב. עליך לציין את העילה המשפטית שבגינה אתה פונה אל מבע – מברחבים בניהול עצמי ( למשל: לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטרדה מינית, סחיטה, איומים) ולפרט את הסיבות שבגינן מתקיימת העילה המשפטית שציינת.

ג. עליך לציין בכל פניה את פרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו.

ד. ידוע לך כי בפנייתך, בדרך זו, הינך מאשר למבע – מרחבים בניהול עצמי להעביר את תלונתך אל כל הגורמים הרלוונטיים, כמפורט להלן.

ה. ספק כל פרט נוסף שנבקש ממך בתשובתנו אליך. אי מענה מצדך עלול להוביל לגניזת פנייתך.

ו. את פנייתך העבר לנו אך ורק באמצעות עמוד יצירת הקשר. אם תפנה אל מבע – מברחבים בניהול עצמי בתלונה על תכני גולשים באמצעות ערוצים אחרים, ישראל חופשית אינה מחויבת לטפל בתלונתך.

פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך 7 ימים. יחד עם זאת, היות שברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומק, הטיפול בה לעתים יארך פרק זמן ארוך יותר.

זכור גם, שלעתים מטבע הדברים בקשותיך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן יתכן כי יהיה עלינו לבדוק את הדברים גם עמם או להודיע להם כי נתקבלה תלונה ממך, גם אם אתה לא תאשר את העברת התלונה כנדרש לעיל.

דע כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.

בעת הגשת תלונה למבע – מרחבים בניהול עצמי כאמור, אנו מפנים את תשומת ליבך לכך שמדובר בפעולה משפטית אשר יש אחריות בצידה. אתה תהיה אחראי כלפי מבע – מרחבים בניהול עצמי על תלונתך ותוצאותיה. לכן, אנו ממליצים לך להימנע מהגשת תלונה שאינה מבוססת ומוצדקת.

 1. המשמעות של תקנון זה

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

מבע – מרחבים בניהול עצמי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

 1. היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים

 בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם מבע – מרחבים בניהול עצמי. זאת, אלא אם כן מבע – מרחבים בניהול עצמי ציינה באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו או מסמך אחר כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

 1. רכושה של מבע – מרחבים בניהול עצמי

 כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של מבע – מרחבים בניהול עצמי, או של צדדים שלישיים שהעניקו למבע – מרחבים בניהול עצמי הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור, מבע – מרחבים בניהול עצמי היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, לרבות טקסטים, תמונות, שמות וסימנים מסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של מבע – מרחבים בניהול עצמי.

למרות זאת, מבע – מרחבים בניהול עצמי לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר.

 1. מחיקת תכני גולשים

מבע – מרחבים בניהול עצמי שומרת לעצמה את הזכות למחוק תגובות פוגעניות או התבטאויות אשר תעלנה כתגובה לכתבה או טור באתר. מבע – מרחבים בניהול עצמי אף שומרת לעצמה את הזכות להגיב בפומבי (אם באתר או בעמוד הפייסבוק) ולהתייחס לתגובות שנכתבו כתגובה לכתבה או טור באתר.

 1. הגבלת אחריות מבע – מרחבים בניהול עצמי ו/או מי מטעמה

 

זכור שהשימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית. כשאתה עושה שימוש באתר, אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד מבע – מרחבים בניהול עצמי, מי מספקיה או מי מטעמה.

היעדר אחריות מבע – מרחבים בניהול עצמי ו/או מי מטעמה על מידע

לא כל המידע המתפרסם באתר הינו באחריותה של מבע – מרחבים בניהול עצמי ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.

ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע) או כשמתפרסמים באתר טורי דעה שונים המביעים את דעתם ועמדתם של אנשים פרטיים, אמנם, מידע זה הינו מובא לפרסום מטעמה של מבע – מרחבים בניהול עצמי, אך מהווה אך ורק את דעתו האישית של הכותב- אלא אם נכתב אחרת.

מבע – מרחבים בניהול עצמי ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

היעדר אחריות מבע – מרחבים בניהול עצמי בגין השירותים

מבע – מרחבים בניהול עצמי אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

 1. הגנת הפרטיות

 מבע – מרחבים בניהול עצמי מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאתה עושה באתר.

יחד עם זאת, בכתיבת טור או כתבה לאתר או בכתיבת תגובה לטור או כתבה באתר הינך נותן בזאת את הסכמתך למבע – מרחבים בניהול עצמי לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין מבע – מרחבים בניהול עצמי, או במקרה שתפר הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שמבע – מרחבים בניהול עצמי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של מבע – מרחבים בניהול עצמי (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של מבע – מרחבים בניהול עצמי (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו.

 1. הצהרות והתחייבויות הגולשים

 כשאתה עושה שימוש באתר, אנא עשה בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא הימנע מפגיעה בגולשים אחרים בתגובותיך לטורים וכתבות ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר או לכתוב בו. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהיר ומתחייב כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

 • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;
 • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או למבע – מרחבים בניהול עצמי;
 • לא להעתיק מהאתר תכנים המפורסמים בו, לרבות תכני גולשים; ומבלי לגרוע מכל הוראה אחר בתקנון זה, לא לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו.
 • לא להעלות כל תוכן שאינו חוקי או מהווה (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו (לרבות על פי צוו איסור פרסום) או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
 • לא להציק או להטריד גולשים אחרים ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך “משפטי שדה” לגולשים אחרות וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשים אחרות;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;
 • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;
 • לא להעלות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה;
 • לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;
 • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת;
 • לא להתחזות לאדם אחר, לגולש אחרת או למי מטעם ישראל חופשית;
 • לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;
 • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;
 • לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;
 • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
 • לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו;
 • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
 • להימנע מהצבת קישור לאתר אינטרנט אחר, בין באמצעות קישור (LINK) או שתילה (EMBED) או כל טכנולוגיה דומה, אשר אינו עומד בתנאי תקנון זה;
 1. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת”א-יפו בלבד.

 

דילוג לתוכן